За нас

Уважаеми потребители,

Предлаганите технологични карти имат за цел да подпомогнат земеделските стопани при планиране и провеждане на земеделските практики. Считаме, че информацията ще представлява интерес и ще бъде полезна за Вас. Чрез Вашето активно участие във форума ще ни помогнете за подобряване на технологичните карти и включването на нови, както и допълнителни въпроси.


Група Експерти:

Професор Рада Ангелова
Доктор на селскостопанските науки

БЪЛГАРИЯ
4000 Пловдив, ул. "Антим I-ви" №33
Моб.тел.: +359 888 382341
тел. 032 264368
e-mail: rgangelovamysmartfarm.com
Рада Ангелова е експерт по Растителна защита. Участва при разработване на Фермерски системи: " Добрата Земеделска практика" / ДЗП/, " Интегрирано земеделско производство" /ИЗП/ и "Биологично земеделие" /БЗ/. Ръководи работна група по растителна защита към МЗ, разработваща Правила за ДОБРА РАСТИТЕЛНО ЗАЩИТНА ПРАКТИКА при семковите овощни култури /ябълка и круша/. В авторски колектив разработват ПРИНЦИПНИ ПРАВИЛА И СТАНДАРТИ за ИНТЕГРИРАНО ПЛОДОВО ПРОИЗВОДСТВО. Участва в разработването на ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ за БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО на ОРАНЖЕРИЙНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ /домати, краставици, пипер/ съгласно директива на Съвета на ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ /ЕИО/.


Доцент Владислав Попов, Д-р
Директор на Агроекологичен център при Аграрен Университет Пловдив
БЪЛГАРИЯ
4000 Пловдив, ул. "Менделеев" №12
Моб.тел: +359 88 7788412
e-mail: vpopov mysmartfarm.com
web-page: www.au-plovdiv.bg/aec
Владислав Попов е експерт по Биологично земеделие и работи в тази област от 1994г насам. Участва при разработване на учебни и обучителни програми в областите "Агроекология" /АЕ/, "Добри Земеделски и Агроекологични Условия" /ДЗАЕУ/ и "Биологично земеделие" /БЗ/. Участва в Работните групи по Програмата за Развитие на Селските Райони /Ос 1 и Ос 2) при МЗХ. В авторски колектив разработва ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ за БИОЛОГИЧНО ПОЛСКО ПРОИЗВОДСТВО, съгласно Българското и Европейско законодателство. Ръководи Агроекологичн Център и Демонстрационна ферма за биоземеделие. Участва в редица международни проекти в областта на агроекологията и възможностите за партньорство между биоземеделието, биоразнообразието и бизнеса".


Доцент Иван Пенов, Д-р
Аграрен Университет Пловдив

БЪЛГАРИЯ
4000 Пловдив, ул. "Менделеев" №12
Моб.тел: +359 898 320067
Тел. 032 654 441
e-mail: ipenov mysmartfarm.com
Иван Пенов е агроикономист. Участвал е при разработването и прилагането на схеми за финансово подпомагане и достъп до информация на дребните земеделски производители. Ръководил е и е участвал като експерт и консултант в 15 европейски, национални и регионални проекта, свързани със земеделието и развитието на селските райони.